Reģistrēties Reģistrēties
Sākums

Noteikumi

Iegādes procesa apraksts, noteikumi un nosacījumi

Iepirkumu grozs un Pasūtījuma noformēšana

 1. Iepirkumu grozs tiek izveidots, Pircējam izvēloties konkrēto Preci vai pakalpojumu Galactico Interneta veikalā.
 2. Preču daudzums Iepirkuma grozā var tikt mainīts, izmaiņu apstiprinājumam nospiežot pogu „Atjaunot”. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam - jānospiež poga „Apstiprināt”, kā rezultātā tiks atvērta Pasūtījuma veida izvēles lapa.
 3. Pasūtījuma veida izvēles lapā Pircējs var izvēlēties Pasūtījuma veidu – ieiet sistēmā kā esošais lietotājs, reģistrējoties kā jauns lietotājs, vai izdarīt Pasūtījumu nereģistrējoties sistēmā.
 4. Izvēloties izvēlnes Reģistrējoties vai Nereģistrējoties, ir jāaizpilda Pircēja rekvizītu lapa.
  4.1. Ja Pircējs izvēlas noformēt Pasūtījumu nereģistrējoties sistēmā, ievadītie rekvizīti tiek izmantoti pašreizējam Pasūtījumam un netiek saglabāti turpmākajiem Pasūtījumiem.
  4.2. Ja Pircējs izvēlas noformēt Pasūtījumu reģistrējoties sistēmā, ievadītie rekvizīti tiks saglabāti sistēmā, un uz kontaktinformācijā norādīto elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīts lietotāja vārds un parole, kuri turpmāk būs jāizmanto, veicot Pasūtījumu Galactico Interneta veikalā.
 5. Pircēja rekvizītu lapā jāaizpilda visi obligāti pieprasītie lauki, kā arī jānorāda Pasūtījuma vēlamā saņemšanas vieta un apmaksas veids.
  5.1. Ja Pircējs izvēlas Pasūtījumu nosūtīt ar Kurjeru uz noteiktu adresi – jānorāda Saņēmēja vārds, uzvārds, piegādes adrese un kontakttālrunis.
 6. Lai apstiprinātu Pasūtījumu, Pircējam obligāti jāveic atzīme, ka tas ir iepazinies un piekrīt EDK Noteikumiem un/vai GPK Noteikumiem (attiecīgi).
 7. Ja Pasūtījumā ietverto EDK kopējā vērtība pārsniedz EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi), Pircējam jānoslēdz līgums ar Uzturētāju. Šajā gadījumā Pircējam jāsazinās ar Uzturētāju par līguma slēgšanas procesu, zvanot uz Noteikumu 13.2.punktā norādīto tālruni.
 8. Līgums, kas Pircējam ir jānoslēdz ar Uzturētāju saskaņā ar šo Noteikumu 4.7.punktu, ir pieejams Galactico Interneta veikalā internetlapā sadaļā „Dāvanu karte”.

Pasūtījuma apmaksa

 1. Kad Pircējs ir noformējis Pasūtījumu, apstiprinājumam jānospiež poga „Tālāk”, lai tiktu sagatavots rēķins, kurš vienmēr tiek nosūtīts Pircējam uz rekvizītu lapā norādīto e-pasta adresi neatkarīgi no Pasūtījuma apmaksas veida.
 2. Par Pasūtījumu Interneta veikalā var norēķināties:
  2.1. ar internetbankas starpniecību, ieejot piedāvāto komercbanku internetbankā Pasūtījuma apstiprināšanas lapā;
  2.2. ar bezskaidras naudas pārskaitījumu saskaņā ar sagatavoto rēķinu - Pasūtījuma apstiprināšanas lapā kā maksājuma veidu izvēloties opciju ”Pārskaitījums”;
  2.3. ar maksājumu karti: informācija par maksājumu kartēm, kas var tikt izmantotas Pasūtījuma apmaksai, ir norādītas Interneta veikala lapā.
 3. Pasūtījums un rēķins tiek anulēti gadījumā, ja rēķins netiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža.

Informācija par klientu personas datu apstrādi un izmantošanu.

 1. Visi klientu personas dati, apmeklējot Interneta veikalu un veicot apmaksu par Precēm, ir uzskatāmi par konfidenciālo informāciju, kura netiks nodota trešajām personām. Datu apstrāde nodrošina klienta personas datu un bankas maksājumu līdzekļu rekvizītu drošību.
 2. Pircējs, pirms Pasūtījuma veikšanas Uzturētājam, apņemas nodrošināt tam tiesisko pamatu Pasūtījuma Saņēmēja personas datu apstrādei Interneta veikalā pasūtīto Preču saņemšanai.
 3. Uzturētājs ir tiesīgs veikt klientu personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo Noteikumu izpildei, apstrādes sistēmas uzturēšanai un darbībai, kā arī Uzturētājam saistošu likuma un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.
 4. Uzturētājs un Kurjers ir tiesīgi savstarpēji nodot Pircēja un Saņēmēja personas datus, ciktāl tas nepieciešams Pircēja veikto Pasūtījumu Interneta veikalā un šo Noteikumu izpildei. Pircēja un Saņēmēja personas datu nodošana apstrādei trešajām personām komerciāliem mērķiem nav atļauta.

Preču, pakalpojumu un naudas atgriešanas noteikumi un nosacījumi.

Pasūtījuma anulēšana, maiņa un atteikuma tiesības

 1. Pēc apmaksas par Preci, bet līdz tās piegādei, Pircējam ir tiesības anulēt vai mainīt savu Pasūtījumu, atsūtot Uzturētājam uz Interneta veikala e-pastu info@ekarte.lv atbilstošo ziņojumu, kā arī norādot Pasūtījuma numuru un Pircēja norēķinu kontu, vai arī zvanot uz Interneta veikala tālruni +371 67018168.
 2. Pircējs – fiziska persona, kas patērētāju tiesību jomu reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē atzīstams par patērētāju, nevar izmantot savas atteikuma tiesības attiecībā uz saņemtajām/piegādātajām Precēm sakarā ar to, ka Preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem (piem., EDK, Personalizētais iepakojums) vai Preces pēc tās īpašībām/rakstura, vai arī citos LR normatīvajos akstos paredzētajos gadījumos, nevar tikt atdotas atpakaļ Uzturētājam otrreizējai pārdošanai citam Pircējam (piem.,EDK iepakojums, arī Personalizētais iepakojums, poligrāfiski izgatavotais GPK kupons). Minētais ierobežojums neattiecas uz iegādāto elektroniski sagatavoto GPK kuponu. Pircējam (patērētājam LR normatīvo aktu izpratnē) ir tiesības atteikties no iegādātā elektroniski sagatavotā  GPK kupona 14 kalendāro dienu laikā, ja vien šajā laikā GPK kupons netiek apmainīts pret GPK.
 3. Pircējs, izmantojot savas atteikuma tiesības – atgriezt elektroniski sagatavoto GPK kuponu Uzturētājam 14 dienu laikā no tā saņemšanas brīža, identificē sevi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Uzturētājam atbilstošo paziņojumu, pievienojot rēķinu un GPK kupona izdruku, rakstveidā jebkurā no Galactico tirdzniecības centru informācijas centriem. Uzturētājs atmaksā GPK kupona pircējam ar GPK kupona iegādi saistīto pakalpojuma maksu pilnā apmērā, veicot pārskaitījumu uz pircēja Pasūtījumā norādīto kontu bankā.
 4. Pircējs, kas LR normatīvo aktu izpratnē nav uzskatāms par patērētāju, nevar atgriezt Uzturētajam Preces pēc to saņemšanas, izņemot, ja attiecīgā Prece neatbilst Pasūtījumam vai noslēgtā līguma noteikumiem.
 5. Pasūtījuma anulēšanas, maiņas gadījumā vai Pircējam izmantojot savas atteikuma tiesības, t.i., tiesības atgriezt Preci 14 dienu laikā no to saņemšanas brīža, ja vien tādas tiesības tam ir noteiktas šajos Noteikumos, Pircēja iemaksāta summa par Preci tiek atgriezta norādītajā norēķinu kontā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no ziņojuma par Pasūtījuma anulēšanu, maiņu, Pasūtījuma maiņas rezultātā radušās starpības apmērā, saņemšanas vai Preces atgriešanas brīža. Visos gadījumos, kad Pasūtījuma anulēšana vai maiņa nav saistīta ar Uzturētājam uzlikto saistību pārkāpšanu, Pircējam ir pienākums maksāt Uzturētājam Pasūtījuma anulēšanai vai maiņai EDK Noteikumu Pakalpojumu cenrādī noteikto komisijas maksu.

 Garantija

Garantija un bojāto preču atgriešana

 1. Galactico Interneta veikals nav atbildīgs par:
  1.1. Preces pasliktināšanu/ bojājumiem, kas radušies Saņēmēja vainas dēļ;
  1.2. bojājumiem, kas radušies nevērīgas Preces lietošanas rezultātā;
  1.3. normālu preču nolietojumu to ekspluatācijas gaitā.
 2. Ja Saņēmējam tiek piegādātas Pasūtījuma (līguma) noteikumiem neatbilstošas Preces, tai skaitā arī, kad tās tiek bojātas transportēšanas laikā, tad attiecīgās Preces Saņēmējam tiek apmainītas 5 (piecu) darba dienu laikā no Saņēmēja paziņojuma par neatbilstošas Preces saņemšanu brīža Notekumu 8.4.punktā noteiktajā termiņā.
 3. Ja Saņēmējam – fiziskai personai, kas patērētāju tiesību jomu reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē atzīstams par patērētāju, piegādāta Pasūtījuma (līguma) noteikumiem neatbilstoša Prece, tai skaitā arī, kas bojāta transportēšanas laikā, Saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Uzturētājs veic vienu no šādām darbībām: a) apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; b) bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu; c) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
 4. Preces atgriešanas gadījumā, Saņēmējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu līdz tās nodošanai Kurjeram.
 5. Uzturētājs, saņemot Saņēmēja paziņojumu, ka piegādāta Prece neatbilst Pasūtījuma (līguma) noteikumiem, sazinās ar Saņēmēju, vienojoties par Pasūtījumam atbistošas Preces piegādi un neatbilstošās Preces saņemšanu atpakaļ.
 6. Pasūtījuma (līguma) noteikumiem neatbilstošas Preces piegādes gadījumā Saņēmējam ir tiesības pieprasīt Preces nomaiņu vai arī atcelt līgumu un atgriezt Preces Interneta veikalam. Ja Preces – EDK, piegādes brīdī Saņēmējam, apskatot iepakojumu netiek konstatēti ārējie bojājumi vai, tos konstatējot, bojājumi netiek norādīti, kā arī, ja Saņēmējs nepaziņo par Preces neatbilstību Noteikumu 8.4.punktā noteiktajā termiņā, tad turpmāk visas Saņēmēja pretenzijas saistībā ar Preces neatbilstību Pasūtījuma (līguma) noteikumiem, kā arī visas attiecības Uzturētāja un Saņēmēja starpā, tiek regulētas saskaņā ar EDK Noteikumiem vai GPK Noteikumiem (attiecīgi).
 7. Uzturētājs apņemas atmaksāt Saņēmējam transportēšanas izdevumus, kas saistīti ar Pasūtījuma (līguma) noteikumiem neatbilstošas Preces piegādi Saņēmējam, kā arī nogādāt no Saņēmēja ar Kurjeru par saviem līdzekļiem neatbilstošas Preces atpakaļ Uzturētājam. Šajā punktā minētie pakalpojumi tiek nodrošināti, izmantojot Kurjeru pakalpojumus.
 8. Pasūtījuma (līguma) noteikumiem neatbilstošas Preces atgriešanas gadījumā, Pircējam tiek atgriezta nomaksātā summa uz norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pasūtījuma (līguma) noteikumiem neatbilstošās Preces atgriešanas brīža.
 9. Bez tiesībām, kas izriet no garantijas noteikumiem, Pircējam – patērētājam, ir arī citas tiesības saskaņā ar likumdošanu.

Ar pilniem interneta veikala noteikumiem var iepazīties šeit!

Cenrādis

Pakalpojumi Komisijas maksa
Pirkumu groza piegāde Galactico tirdzniecības centru informācijas centros bezmaksas
Pirkumu groza piegāde SIA „Dāvanu karte” birojā bezmaksas
Pirkumu groza piegāde 1.zonā (Rīga, Babīte, Baloži, Jaunmārupe, Katlakalns, Mārupe, Piņķi, Titurga, Ulbroka)

6.00 EUR
(iekļaujot PVN)

Pirkumu groza piegāde 2.zonā (Ādažu novads, Baldones novads , Carnikavas novads, Garkalnes novads, Inčukalna novads, Krimuldas novads, Ķekavas novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Stopiņu novads, Jūrmala Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis, Daugavpils, Dobele, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Krāslava, Kuldīga, Liepāja, Limbaži, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Saldus, Talsi, Tukums, Valka, Valmiera, Ventspils..)

8.50 EUR
(iekļaujot PVN)

Pirkumu groza piegāde 3.zonā (pārējā Latvijas Republikas teritorijā)

14.50 EUR
(iekļaujot PVN)

Dāvanu kartes iepakojums (vāciņš, kastīte) vai citas preces atbilstoši SIA “Dāvanu karte” noteiktajai cenai
Galactico privilēģiju kartes kupons atbilstoši SIA “Dāvanu karte” noteiktajai cenai
Pasūtīto dāvanu karšu maiņa vai atcelšana 

3.00 EUR
(par katru karti)

Seko:

© GALACTICO 2017

Uz augšu